[Přeskočit k obsahu]

CZ  EN  DE 

facebook google+ linkedin rss

VOP

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY („VOP“)

Hotelu Kokořín, Kokořínský Důl 48, 277 23 Kokořín

 

Článek 1 – Všeobecná ustanovení

1.1 Tyto VOP se použijí pro všechny smluvní vztahy o poskytnutí služeb v Hotelu Kokořín, zejména ubytovacích, wellness, kongresových apod., vzniklé mezi objednatelem těchto služeb (dále jen „Objednatel“) a provozovatelem Hotelu Kokořín, jímž je Petr Oppitz, IČ: 72607521, se sídlem Jezerní 351, 277 35  Mšeno (dále jen „Poskytovatel“).

1.2. K závaznosti těchto VOP postačí, pokud je na ně odkázáno v nabídce a v přijetí nabídky, v objednávce, v písemné smlouvě, smluvní, či předsmluvní dokumentaci potvrzené oběma stranami nebo ve vzájemné komunikaci stran před uzavřením smlouvy.

1.3. V případě rozporu mezi VOP a výslovnými ujednáními stran ve smlouvě, potvrzené objednávce, potvrzené nabídce apod. mají přednost odchylná výslovná ujednání.

 

Článek 2 – Uzavření smlouvy

2.1 Smlouva mezi Poskytovatelem a Objednatelem (dále jen „Smlouva“) je uzavřena:

- vyplněním rezervačního formuláře a provedením úhrady prostřednictvím online rezervačního a platebního systému na webových stránkách Hotelu Kokořín (dále jen „online rezervační systém“) a potvrzením této objednávky Poskytovatelem nebo

- potvrzením písemné, či e-mailové objednávky Objednatele Poskytovatelem nebo

- potvrzením písemné, či e-mailové nabídky Poskytovatele Objednatelem nebo

- podpisem písemné smlouvy.

2.2. Informace obsažené ve specifikacích služeb Poskytovatele, prospektech, na jeho webových stránkách atd. jsou pouze informativní, Poskytovatele nezavazují a nepředstavují ani závazný návrh na uzavření smlouvy. Poskytovatel si vyhrazuje právo jednostranně měnit či upřesňovat konkrétní podmínky své nabídky před uzavřením smlouvy.

 

Článek 3 - Cena a platební podmínky

3.1. Pokud není cena ve smlouvě sjednána, platí cena uvedená na internetových stránkách Poskytovatele http://hotel.kokorin.info/ v době vzniku Smlouvy.

3.2. Poskytovatel je oprávněn požadovat po vzniku Smlouvy zálohu za objednané (rezervované) služby, a to až do výše sjednané ceny.

3.3. Doplatek ceny je oprávněn požadovat již při zahájení čerpání objednaných služeb.

3.4. Zálohu a doplatek je Objednatel povinen zaplatit na základě faktury Poskytovatele a ve lhůtě splatnosti v ní uvedené, která bude nejméně 5 dnů.

3.5.  V případě uzavřením Smlouvy prostřednictvím online rezervačního systému je Objednatel povinen provést úhradu ceny prostřednictvím tohoto online rezervačního systému před odesláním objednávky.

3.6. V případě prodlení Objednatele s úhradou zálohy nebo doplatku vzniká Poskytovateli nárok na smluvní pokutu ve výši 0,05% z dlužné částky za každý den prodlení a dále právo od Smlouvy odstoupit.

3.7. Poskytovatel je oprávněn použít kteroukoliv platbu Objednatele k uhrazení nejstarší splatné pohledávky vůči Objednateli.

3.8. Veškeré platby budou uskutečněny v měně uvedené ve Smlouvě, jinak v CZK. Platby v jiné měně budou na ceny v CZK přepočteny aktuálním kursem stanoveným ČNB ke dni provedení platby.

 

Článek 4 - Storno podmínky

4.1. Strany sjednávají, že Objednatel může Smlouvu jednostranně zrušit (odstoupit), a to písemným nebo elektronickým oznámením Poskytovateli a za podmínek níže uvedených. Odstoupení od Smlouvy nebrání to, že Objednatel již poskytl úhradu ceny, nebo zčásti čerpal služby Poskytovatele. Strany se tímto odchylují od úpravy v §1992 občanského zákoníku.

4.2. V případě zrušení Smlouvy podle odst. 4.1. je Objednatel povinen zaplatit Poskytovateli odstupné  (dále jen „storno poplatek“), který se stanoví z ceny všech objednaných služeb podle Smlouvy bez DPH (dále jen „storno částka“), a to následovně:

- v případě odstoupení 36 dnů a více před sjednaným prvním dnem poskytnutí služeb nejsou účtovány žádné storno poplatky;

- v případě odstoupení ve lhůtě od 29 do 35 dnů včetně před sjednaným prvním dnem poskytnutí služeb činí storno poplatek 20% storno částky;

- v případě odstoupení ve lhůtě od 16 do 28 dnů včetně před sjednaným prvním dnem poskytnutí služeb činí storno poplatek 40% storno částky;

- v případě odstoupení ve lhůtě od 7 do 15 dnů včetně před sjednaným prvním dnem poskytnutí služeb činí storno poplatek 70% storno částky;

- v případě odstoupení ve lhůtě od 1 do 6 dnů včetně před sjednaným prvním dnem poskytnutí služeb nebo v den poskytování služeb činí storno poplatek 100% storno částky.

4.3. Storno poplatek bude navýšen o DPH ve výši, v jaké ji bude Poskytovatel povinen odvést ze všech plateb poskytnutých Objednatelem.

4.4. Objednatel je povinen zaplatit storno poplatek na základě faktury Poskytovatele a ve lhůtě splatnosti v ní uvedené. Poskytovatel je oprávněn proti nároku Objednatele na vrácení zaplacené zálohy nebo ceny započíst svůj nárok na storno poplatek s DPH.

4.5. V případě prodlení Objednatele s úhradou storno poplatku vzniká Poskytovateli nárok na smluvní pokutu ve výši 0,05% z dlužné částky za každý den prodlení.

4.6. Smlouva zaniká doručením odstoupení. Zrušení smlouvy se nedotýká povinnosti k úhradě smluvní pokuty, náhrady škody a storno poplatku.

4.7. V případě, že se Objednatel nedostaví k čerpání služby podle Smlouvy, nebo jí nevyčerpá zcela, aniž by Smlouvu platně zrušil podle předchozích odstavců, Smlouva trvá a Objednatel je povinen zaplatit celou sjednanou cenu. Poskytovatel není v tomto případě povinen poskytnout službu v náhradních termínech.

 

Článek 5 - Práva a povinnosti stran

5.1 Jakékoliv prodlení Objednatele vylučuje prodlení Poskytovatele s poskytnutím služeb.

5.2. Objednatel je povinen předem se seznámit s podstatou, průběhem a náplní jednotlivých služeb a procedur, jakož i s jejich účelem a účinkem na jeho zdraví a organismus a s jejich případnými zdravotními riziky. Objednatel je oprávněn absolvovat wellness procedury pouze tehdy, pokud pro něho nepředstavují zdravotní riziko, s přihlédnutím k jeho zdravotnímu stavu.

5.3. Objednatel je povinen počínat si tak, aby nedocházelo ke škodám na zdraví nebo majetku Poskytovatele a ostatních klientů, ani k jejich nadměrnému obtěžování nevhodným chováním nebo hlukem.

5.4. V případě porušení povinností Objednatele podle Smlouvy, včetně VOP, je Poskytovatel oprávněn pobyt Objednatele ukončit písemným, či ústním odstoupením od Smlouvy. V takovém případě nemá Objednatel nárok na vrácení ani poměrné části ceny a je povinen doplatit cenu podle Smlouvy.

 

Článek 6 – Závěrečná ustanovení

6.1. Veškerá písemná oznámení, výzvy nebo právní jednání jsou strany oprávněny činit písemně i prostředky elektronické komunikace na adresy a kontakty, uvedené ve smluvní dokumentaci.

6.2. Všechny spory vzniklé v souvislosti se sjednáváním a uzavřením Smlouvy, nebo s právy a povinnostmi vyplývajícími ze Smlouvy, budou řešeny podle právního řádu ČR, přičemž pro tyto spory strany sjednávají pravomoc českých soudů a místní příslušnost obecného soudu Poskytovatele, případně soudu jemu instančně nadřízeného. 

6.3. Odchylky od těchto VOP jsou možné jen na základě písemné dohody. Tyto smluvní podmínky nahrazují jakékoliv podmínky dříve vydané.

 

V Kokořínském Dole dne 1.4. 2017

 

 

Petr Oppitz

© 2011–2018 kokorin.info   Ochrana osobních údajů