[Přeskočit k obsahu]

CZ  EN  DE 

facebook google+ linkedin rss

Ochrana osobních údajů

1       Úvodem

Tyto Zásady jsou zpracovány v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (GDPR). Cílem těchto Zásad je poskytnout vám základní informace ohledně zpracování vašich osobních údajů.

Pro potřeby těchto Zásad se rozumí:

  1. správcem jsme my, tedy Petr Oppitz, se sídlem Jezerní 351, 277 35  Mšeno, IČO: 72607521, zapsaná v Živnostenském rejstříku;
  2. zpracovatelem je osoba, která pro nás zpracovává osobní údaje;
  3. účastníkem je fyzická osoba, jejíž osobní údaje zpracováváme (tedy potenciálně vy);
  4. osobními údaji (dále také údaje nebo OÚ) jakékoli informace o účastníkovi, na základě kterých může být jednoznačně identifikován.

 

2       Jaké údaje zpracováváme a proč?

Vaše osobní údaje zpracováváme v následujících případech:

  1. Poskytování služeb, plnění smlouvy
    Abychom vám mohli poskytnout naše služby, konkrétně poskytnout ubytování, musíte nám sdělit jméno, příjmení, adresu bydliště (v případě rezervace přes náš rezervační formulář), telefon a e-mail; v případě nutnosti fakturace na firmu pak samozřejmě adresu sídla firmy, IČO a DIČ.
  2. Rezervace ubytování přes Booking.com
    V případě, že si rezervujete ubytování přes web Booking.com, figurujeme jako zpracovatel osobních údajů. Booking.com nám předává nezbytné informace pro realizaci ubytování – jméno, příjmení, termín ubytování. V případě platby platební kartou v některých případech i číslo platební karty, které však nikde neuchováváme ani dále nepředáváme.

 

3       Jak dlouhou dobu údaje uchováváme?

Údaje uchováváme po dobu běhu promlčecích lhůt, pokud zákon nestanoví delší dobu k jejich uchování nebo jsme v konkrétních případech nestanovili jinak.

 

4       Komu údaje předáváme?

Vaše údaje předáváme dalším zpracovatelům pouze v případě, kdy nám to ukládá zákon (vedení účetnictví, státní správa) nebo v případě, kdy je to nutné ke splnění smluvního závazku. Údaje však předáváme pouze těm zpracovatelům, se kterými máme smluvní vztah a kteří jsou prověření, tzn. kladou odpovídající nároky na zabezpečení a kvalitu zpracování.

 

5       Jak jsou údaje zabezpečeny?

Osobní údaje jsou zabezpečeny tak, aby nemohlo dojít k jejich úniku a zneužití, a to jak ve fyzické podobě (zabezpečovací systém, alarm, uzamčené místnosti, …), tak v podobě elektronické (politika silných hesel, minimalizace přístupových oprávnění, v případě nutnosti šifrování, monitoring prostředků, …).

Zabezpečení údajů je pravidelně revidováno a aktualizováno v souladu se současnými technologiemi.

 

6       Jaká máte práva?

Práva níže uvedená můžete uplatnit vyplněním příslušného formuláře a jeho doručením osobně na výše uvedenou adresu sídla, pokud není níže uvedeno jinak.

Na vyřízení vaší žádosti máme 30 dní od jejího přijetí některým z výše uvedených způsobů.

V případě opakované a nedůvodné žádosti o poskytnutí fyzické kopie zpracovávaných osobních údajů jsme oprávněni účtovat vám přiměřený poplatek za administrativní náklady s tím spojené.

6.1        Právo na informovanost

Toto právo plníme právě tímto dokumentem, tedy informujeme vás o podmínkách zpracování vašich osobních údajů.

6.2        Právo na odvolání souhlasu

V případě, kdy zpracování osobních údajů probíhá na základě souhlasu, máte právo svůj souhlas kdykoliv odvolat. Odvolání souhlasu se zpracováním osobních údajů však není možné v rozsahu a pro účely plnění zákonné povinnosti správcem.

Odvoláním souhlasu není dotčena zákonnost zpracování založená na souhlasu uděleném před jeho odvoláním. Odvolání souhlasu též nemá vliv na zpracování osobních údajů, které správce zpracovává na základě jiného právního základu, než je souhlas (tj. zejména je‐li zpracování nezbytné pro splnění smlouvy, právní povinnosti či z jiných důvodů uvedených v platných právních předpisech).

Odvolat souhlas lze vyplněním a doručením příslušného formuláře správci osobně na adresu provozovny uvedenou výše, případně stejným způsobem, jakým jste souhlas udělili.

6.3        Právo na přístup

Jste oprávněni požadovat od nás informaci, zda jsou vaše osobní údaje zpracovávány či nikoliv a pokud ano, máte právo požadovat přístup k informacím o účelech zpracování, kategoriích dotčených osobních údajů, o případném předávání údajů zpracovatelům a době uchovávaní. Dále máte právo na informace o zdroji osobních údajů, zda dochází k automatizovanému rozhodování nebo předávání osobních údajů do třetí země nebo mezinárodní organizace.

Dále máte právo na poskytnutí kopií zpracovávaných osobních údajů. Právem získat tuto kopii však nesmějí být nepříznivě dotčena práva a svobody jiných osob.

6.4        Právo na opravu

Pokud došlo na vaší straně například ke změně bydliště, telefonního čísla nebo jiné skutečnosti, kterou lze považovat za osobní údaj, a zároveň vaše osobní údaje zpracováváme, máte právo od nás požadovat jejich opravu. Navíc máte právo na doplnění neúplných osobních údajů.

Právo na opravu lze uplatnit písemně doručené na výše uvedenou adresu provozovny, telefonicky či e-mailem.

6.5        Právo na výmaz

V určitých stanovených případech máte právo požadovat, abychom vaše osobní údaje vymazali. Mezi takové případy patří například skutečnost, že zpracovávané údaje nejsou pro výše zmíněné účely nadále potřebné.

Osobní údaje mažeme po uplynutí doby nezbytnosti automaticky, s žádostí o výmaz se na nás však můžete obrátit kdykoliv. Taková žádost pak podléhá individuálnímu posouzení (i přes právo účastníka na výmaz může mít správce povinnost či oprávněný zájem si osobní údaje účastníka ponechat) a o jejím vyřízení budete informován.

6.6        Právo na omezení zpracování

Vaše osobní údaje zpracováváme pouze v nezbytně nutném rozsahu. Pokud však budete mít pocit, že např. překračujeme stanovené účely, pro které údaje zpracováváme, můžete podat žádost, aby vaše osobní údaje byly zpracovávány výhradně pro nejnutnější zákonné důvody nebo aby byly blokovány. Taková žádost pak podléhá individuálnímu posouzení a o jejím vyřízení budete informován.

6.7        Právo vznést námitku

Kdykoliv se můžete obrátit s podnětem či stížností ve věci zpracování osobních údajů na dozorový orgán, a to na Úřad na ochranu osobních údajů (www.uoou.cz).

6.8        Právo na přenositelnost

V případě automatizovaného zpracování osobních údajů, které je navíc založeno na právním důvodu souhlasu nebo smlouvy, máte právo na přenositelnost údajů ve strojově čitelném formátu. Tyto údaje můžeme poskytnout přímo vám nebo vámi určenému novému správci. Přenos se uskuteční v zabezpečené formě, která minimalizuje bezpečnostní rizika.

 

7       Jak nás kontaktovat?

Pokud se na nás budete chtít v průběhu zpracování obrátit, můžete nás kontaktovat na telefonu +420 608 999 988, e-mailu hotel@kokorin.info nebo osobně na adrese Hotel Kokořín, Kokořínský Důl 48, 27723 Kokořín.

 

8       Závěrem

Ujišťujeme vás, že naši zaměstnanci a spolupracovníci jsou povinni zachovávat mlčenlivost o osobních údajích a bezpečnostních opatřeních, jejichž zveřejnění by ohrozilo zabezpečení vašich osobních údajů. Tato mlčenlivost trvá i po skončení závazkových vztahů s námi. Bez vašeho souhlasu nebudou osobní údaje vydány žádné jiné třetí straně.

Veškeré právní vztahy vznikající v souvislosti se zpracováváním osobních údajů se řídí právním řádem České republiky a to bez ohledu na to, odkud byl přístup k nim realizován. K řešení případných sporů vzniklých v souvislosti s ochranou soukromí mezi účastníkem a správcem jsou příslušné české soudy.

Znění těchto Zásad můžeme změnit či doplňovat. O každé takové změně Vás budeme informovat.

Tyto Zásady nabývají účinnosti dne 25. 5. 2018.

© 2011–2018 kokorin.info   Ochrana osobních údajů